Raadsbesluit_01.jpg

Het raadsbesluit en de stukken


De gemeenteraad van Houten besluit op dinsdag 30 maart 2021 over de Ruimtelijke Koers Houten 2040. De gemeente vraagt u als kiesgerechtigde inwoner van Houten om uw mening over dit ‘voorgenomen besluit’ 

 

Hieronder leest u waar dit besluit over gaat. Tevens zijn opgenomen alle relevante onderliggende stukken, waaronder het voorgenomen raadsbesluit zelf, het raadsvoorstel en het Concept Ruimtelijke Koers Houten 2040

 


Het raadsbesluit

In grote lijnen staat in dit besluit het volgende: 
De Ruimtelijke Koers is de visie en strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten tot 2040.

  • Deze ontwikkeling vindt vooral plaats in het Centrum, De Koppeling en De Molenzoom.

  • Onderzoeken of het gebied Noordwest (Doornkade, Hof van Wulven en Utrechtseweg Oost) zo kan worden ontwikkeld dat de woningen verder van de snelweg komen te liggen.

  • Onderzoeken of Hof van Wulven een andere uitwerking kan krijgen. Bijvoorbeeld meer sport, groen en/of bedrijvigheid.

  • In Houten Oost geen windturbines of zonneparken toelaten. Er komt onderzoek naar woningbouw in combinatie met een landschapspark. 

  • Fietspaden moeten veiliger worden en er komt een voetpadennetwerk.

  • Er komen geen hogere gebouwen bij de entree van het oude Dorp (Dorpsstraat).

  • Tenminste 5% van de nieuwe woningen wordt via inwonersinitiatieven gebouwd.

  • Binnen de gemeente komt meer ruimte voor biodiversiteit en meer groen om te bewegen en te ontmoeten.

De Stukken


Alle documenten van de Ruimtelijke Koers die aan de gemeenteraad zijn gestuurd, vindt u als downloads hieronder. 

 

U kunt deze informatie en meer ook vinden op de webpagina van de gemeenteraad over de raadsvergadering van 21 januari 2021.

Amendementen en moties


In de raadsvergadering van 21 januari heeft de gemeenteraad diverse amendementen en moties in stemming gebracht. De amendementen zijn inmiddels verwerkt in het voorgenomen besluit dat aan u als kiezer voorligt. Wilt u weten waar deze amendementen en moties over gaan en wat de uitslag van de stemming in de raad was? Kijk dan op dit overzicht: 'Verworpen en aangenomen amendementen en moties 21 januari 2021'.

 

Bent u benieuwd naar de amendementen en moties zelf? U vindt deze op de webpagina van de gemeenteraad. Hieronder vindt u een lijst met alle beschikbare informatie over de ingebrachte amendementen en moties.