Visiekaart Ruimtelijke Koers Houten 2040

De Koppeling

 

De Koppeling is een veel gebruikte verbindingsweg. Deze markeert de overgang van Houten-Noord naar Houten-Zuid. In het gebied eromheen vinden we het bedrijventerrein De Schaft, Loerik VI, De Maat, de kantoren van Viveste, het wooncomplex Citadel en het gebied rond het historische lint Albers Pistoriusweg. Er zijn grote kantoorpanden (tot vijf lagen hoog), woningen, bedrijven, een medisch centrum en winkels. Een groot deel van de openbare ruimte is nu parkeerterrein. 


Toekomstige bebouwing

 

Met de Ruimtelijke Koers wordt in dit gebied meer woningbouw toegestaan. Zo ontstaat een meer vloeiende overgang met de omliggende woonwijken. De Koers ziet de Koppeling in de toekomst als een gemengd woon- en werkgebied, voornamelijk voor starters, gezinnen, ouderen en mensen met een lager inkomen. 


De nieuwe woongebieden bestaan vooral uit woningen met een tuin, appartementenblokken en enkele compacte, hogere gebouwen. Op de begane grond, of langs de straatzijde van gebouwen worden ook horeca, bedrijfsruimten en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. In deze zogeheten ‘plint’ kunnen ook winkels komen voor de eerste levensbehoeften, zoals een bakker, slager of cafetaria op de hoek. Op De Koppeling worden nieuwe bomen geplant.


Bouwprogramma

 

Het bouwprogramma is verschillend per deelgebied. Loerik VI, tussen het gebouw Citadel en het spoor, wordt vooral een woongebied. Hier is een mix van voornamelijk gezinswoningen en appartementen voorzien. Deze bouwstijl wordt ‘groenstedelijk/suburbaan’ genoemd en is vergelijkbaar met nieuwe woongebieden als de Veemarkt in Utrecht en Eva Lanxmeer in Culemborg.

De bebouwing bestaat uit panden die in vorm, hoogte en aanzien samen een gevarieerd straatbeeld geven. Aan de zuidzijde, rond de Albers Pistoriusweg, mogen maximaal 3 bouwlagen worden gebouwd, met een bovenbouw als vierde laag (zone 1). Noordelijker is meer hoogte toegestaan en kunnen gebouwen gerealiseerd worden met een onderbouw tot 4 dan wel 5 bouwlagen. Inclusief bovenbouw zijn hier dus hogere gebouwen toegestaan tot maximaal 7 en 10 bouwlagen (respectievelijk zone 2 en 3). 


Het westelijke gelegen lokale bedrijventerrein De Schaft krijgt een ander karakter. Wonen en werken vinden hier naast elkaar plaats, in een mix, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Rotsoord in Utrecht of het Havenkwartier Deventer. Gebouwen kunnen hier breder en dieper zijn om visueel aan te sluiten bij de bedrijfspanden. De maximale hoogte van de onderbouw is vastgesteld op 4 bouwlagen, grenzend aan de Vijfwal, en 5 bouwlagen in het overige deel van de Schaft. In de Schaft zijn een aantal hogere gebouwen toegestaan (tussen de 5 en 7 bouwlagen (zone 2) en tussen 6 en 10 bouwlagen (zone 3)). 

Overigens worden in de Koppeling geen gebouwen toegestaan uit zone 4. Er kunnen dus geen gebouwen van 11 tot 14 lagen komen. 


Planontwikkeling


Op basis van de Ruimtelijke Koers kunnen bouwers plannen ontwikkelen om het bouwprogramma te realiseren. Dat kunnen zij doen door nieuw te bouwen, maar ook door bestaande panden om te bouwen en een nieuwe bestemming te geven. Mogelijk zijn er bestaande gebouwen in het gebied die hiertoe gesloopt moeten worden. Er is geen sprake van (gedwongen) uitkoop of onteigening door de gemeente. 

 


Verkeer


Door de ontwikkelingen in het Centrum en de Molenzoom wordt het qua verkeer drukker op de Koppeling. Een verdubbeling van de weg en de tunnel onder het spoor lijkt vooralsnog niet noodzakelijk. Wel is een herinrichting nodig van de openbare ruimte om het verkeer binnen de nieuwe wijk zelf goed af te wikkelen. Dat betekent aanpassing van de bestaande wegen, fiets- en voetpaden. Er komt een nieuwe fiets- en wandelroute van de Loerikseweg-Albers Pistoriusweg naar het Oude Dorp. Hiervoor is een fiets- en voetgangersbrug over De Koppeling nodig en een oversteek van het spoor.


Qua parkeren zijn op de raamwerkkaart globaal de inritten voor bestaande parkeerterreinen en nieuwe parkeerplaatsen aangegeven. De Ruimtelijke Koers wil auto’s zo veel mogelijk in parkeergarages onderbrengen. Stenen en asfalt maken plaats voor groen, in de straten worden bomen toegevoegd en bestaande parkeerplaatsen worden buurtparkjes.

De raamwerkkaart De Koppeling

 

De veranderingen in één oogopslag

 Klik om de kaart te vergroten 

Zone-indeling

Bouwactiviteiten die in de toekomst voortkomen uit de Ruimtelijke Koers moeten strikt voldoen aan de zone-indeling. Deze is aangegeven op de raamwerkkaarten.

 

  • Zone 1: In zone 1 (grijs) is de onderbouw maximaal 3 bouwlagen hoog. Een bovenbouw is toegestaan tot maximaal 4 bouwlagen voor het totale gebouw. Een cluster van hogere gebouwen is niet mogelijk.
     

  • Zone 2: In zone 2 (geel/ niet gearceerd) is de onderbouw maximaal 4 bouwlagen hoog. Een bovenbouw is toegestaan tot maximaal 7 bouwlagen voor het totale gebouw. Hogere gebouwen staan circa 75 meter uit elkaar.
     

  • Zone 3: In zone 3 (oranje) is de onderbouw maximaal 5 bouwlagen hoog. Een bovenbouw is toegestaan tot maximaal 10 bouwlagen voor het totale gebouw. Deze hogere gebouwen staan circa 75 meter uit elkaar. De bouwblokken als geheel kunnen vlak naast elkaar of tegen elkaar aan gebouwd worden.

Raamwerkkaart Koppeling.jpg

Zone-indeling is bindend

 

Met het vaststellen van de Ruimtelijke Koers legt de gemeenteraad ook de raamwerkkaarten vast. De zone-indeling is hiermee bindend. Bouwers en plannenmakers zullen zich daaraan moeten houden. Ze mogen per zone dus niet hoger bouwen dan de maximale hoogte van de onderbouw en de maximale hoogte van de bovenbouw. Er mag wel lager worden gebouwd. Als de raad op 30 maart instemt met het voorgenomen besluit beslist de gemeente over toekomstige bouwvoorstellen door ze langs de uitgangspunten van de Koers te leggen. 

De ‘Setback’ 

In de Ruimtelijke Koers kent elke zone een onderbouw met een maximale bouwhoogte. De bouwlagen daarbovenop noemen we bovenbouw. In de ruimtelijke koers is het verplicht om zo’n bovenbouw aan de straatkant wat naar achteren te bouwen. Deze bouwwijze heet in de stedenbouw ‘setback’. Vanaf straatniveau kijk je zo niet direct tegen een hoog gebouw aan. 

Deventer.jpg
Bestaand hoogteprofiel

Bestaand hoogteprofiel

Spelregels en richtlijnen Ruimtelijke Koers

 

Wat zijn de spelregels en richtlijnen die de Ruimtelijke Koers formuleert voor nieuwe bebouwing in Houten? U leest het in het document ‘Principes voor een compact Houten’.

Hoogteprofiel nieuw.jpg

Nieuw hoogteprofiel