Visiekaart Ruimtelijke Koers Houten 2040

De Molenzoom

 

De wijk de Molenzoom ligt tussen het spoor en de wijk De Gilden. Het is nu een kantorengebied. Veel bedrijfspanden staan er leeg. Soms al langere tijd. Enkele kantoorpanden zijn omgebouwd tot appartementengebouwen. De Molenzoom moet de komende jaren transformeren van een werkgebied naar een gemengd en stedelijk woon- en werkgebied. Dat biedt plaats aan kantoren en bedrijven gemengd met woningen, voornamelijk bedoeld voor starters, gezinnen, ouderen en mensen met een laag inkomen. Op de begane grond en langs de straatzijde van gebouwen, worden ook horeca, bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Ook winkels kunnen zich hier vestigen, zoals een bakker of slager. 


Toekomstige bebouwing


De Ruimtelijke Koers wil in de Molenzoom vooral ruimte bieden aan ontwikkelingen volgens de zones 3 en 4 (zie zone-indeling). Dat wil zeggen dat in een groot deel van de Molenzoom gebouwen kunnen komen tot respectievelijk maximaal 5 en 6 bouwlagen voor de onderbouw. Bovenbouw is toegestaan tot respectievelijk maximaal 10 en 14 bouwlagen voor het gehele gebouw.


Langs de rand van de wijk De Gilden kunnen gebouwen ontwikkeld worden conform zone 1 en 2. Die zijn 2 (met een kap) tot 4 bouwlagen hoog. Zo wordt voorkomen dat woningen die direct aan de Molenzoom grenzen, pal tegenover hogere bouwwerken komen te staan. Er komen zowel eengezinswoningen als appartementen in de Molenzoom.


De Raamwerkkaart Molenzoom (zie hieronder) toont twee gebieden van zone 4 (hoog). Deze zijn ingetekend aan de kant van het centrum, bij het busstation en, langs het spoor, tot aan het Racketcenter. In totaal laat de kaart toe dat in de Molenzoom 3 tot maximaal 6 hoge gebouwen komen (waarbij de bovenbouw en onderbouw samen 7 tot 14 bouwlagen hoog zijn). Clustering van hoge gebouwen is niet mogelijk. 

De raamwerkkaart De Molenzoom

 

De veranderingen in één oogopslag

 Klik om de kaart te vergroten 

 

Bouwactiviteiten die in de toekomst voortkomen uit de Ruimtelijke Koers moeten strikt voldoen aan de zone-indeling. Deze is aangegeven op de raamwerkkaarten. 

 

  • Zone 1: In zone 1 (grijs) is de onderbouw maximaal 3 bouwlagen hoog. Een bovenbouw is toegestaan tot maximaal 4 bouwlagen voor het totale gebouw. Een cluster van hogere gebouwen is niet mogelijk.
     

  • Zone 2 (geel/gearceerd): In zone 2 geel gearceerd is de hoogte van de onderbouw maximaal 4 bouwlagen. 
     

  • Zone 3: In zone 3 (oranje) is de onderbouw maximaal 5 bouwlagen hoog. Een bovenbouw is toegestaan tot maximaal 10 bouwlagen voor het totale gebouw. Deze hogere gebouwen staan circa 75 meter uit elkaar. De bouwblokken als geheel kunnen vlak naast elkaar of tegen elkaar aan gebouwd worden.
     

  • Zone 4: In zone 4 (rood) is de onderbouw maximaal 6 bouwlagen hoog. Een bovenbouw is toegestaan tot maximaal 14 bouwlagen voor het totale gebouw. Hogere gebouwen binnen deze zones staan circa 50 meter van elkaar.

Verkeer en groen


De Molen blijft een belangrijke ontsluitingsweg voor het centrum en krijgt een nieuwe inrichting. Net als nu wordt het verkeer over een eenbaansweg met aan weerszijden bomen en groen geleid. De ventwegen worden brede fietspaden en trottoirs. De groenstrook hiertussen wordt breder, voornamelijk omdat de parkeerplaatsen langs de huidige ventwegen verdwijnen. Aan weerszijden van de weg staan de gebouwen dicht op elkaar of ze vormen aaneengesloten blokken. Voor de fietsers wordt onder andere de oost-westverbinding verbeterd en er komen extra voorrangskruisingen voor fietsers. 


Duurzaamheid


Parkeergarages moeten voorzien in 80 procent van de parkeerplaatsen in de Molenzoom. De daken daarvan kunnen worden uitgerust met zonnepanelen om een energieneutrale Molenzoom te realiseren. De parkeervoorzieningen worden ontsloten via inritten vanaf de Molen, Standerdmolen en Papiermolen.

Zone-indeling is bindend

 

Met het vaststellen van de Ruimtelijke Koers legt de gemeenteraad ook de raamwerkkaarten vast. De zone-indeling is hiermee bindend. Bouwers en plannenmakers zullen zich daaraan moeten houden. Ze mogen per zone dus niet hoger bouwen dan de maximale hoogte van de onderbouw en de maximale hoogte van de bovenbouw. Er mag wel lager worden gebouwd. Als de raad op 30 maart instemt met het voorgenomen besluit beslist de gemeente over toekomstige bouwvoorstellen door ze langs de uitgangspunten van de Koers te leggen. 

Hoe hoog is 14 hoog?

Houten kent binnen de Rondweg één gebouw bestaande uit 14 bouwlagen. Dat is de bekende toren boven de bioscoop. Dit gebouw heeft echter geen setback. 

De ‘Setback’ 

In de Ruimtelijke Koers kent elke zone een onderbouw met een maximale bouwhoogte. De bouwlagen daarbovenop noemen we bovenbouw. In de ruimtelijke koers is het verplicht om zo’n bovenbouw aan de straatkant wat naar achteren te bouwen. Deze bouwwijze heet in de stedenbouw ‘setback’. Vanaf straatniveau kijk je zo niet direct tegen een hoog gebouw aan. 

Deventer.jpg

Spelregels en richtlijnen Ruimtelijke Koers

 

Wat zijn de spelregels en richtlijnen die de Ruimtelijke Koers formuleert voor nieuwe bebouwing in Houten? U leest het in het document ‘Principes voor een compact Houten’.

Bestaand hoogteprofiel

Bestaand hoogteprofiel

Hoogteprofiel nieuw.jpg

Nieuw hoogteprofiel