Stembus.jpg

Over het referendum


In Houten wordt een referendum gehouden. Maar wat is een referendum eigenlijk?

 

 

Wat is een referendum?


Een referendum is een ‘volksstemming’. Alle stemgerechtigde burgers mogen zich dan uitspreken over een bepaald politiek onderwerp. Er is meestal één bepaalde stelling, waarop ja of nee (of blanco) gestemd kan worden. 


In de wereld zijn veel landen en gemeenten die referenda uitschrijven. Deze zijn vaak bindend. Dit betekent dat de volksvertegenwoordigers zich eraan moet houden. In Nederland is dit niet het geval.

 


Het raadplegend referendum


Nederland kent geen bindende referenda, alleen maar een adviserende volksstemming. We spreken dan over een raadplegend referendum. Op basis van de plaatselijke referendumverordening kan ook de gemeente Houten zo’n referendum houden. Afgesproken is dat het referendum geldig is als tenminste 30%  van de kiesgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht. De uitslag wordt berekend op basis van een meerderheid van het totaal uitgebrachte geldige stemmen. 


Bent u benieuwd hoe de gemeente het referendum in Houten heeft geregeld? Sla er dan de referendumverordening Houten op na. 

Het Referendum Ruimtelijke Koers

 

Al enkele jaren is de gemeente Houten bezig met het ontwikkelen van een visie op extra woningbouw in Houten. Volgens de gemeente Houten is dit nodig om tegemoet te komen aan de woningbehoefte in de gemeente. Sindsdien is regelmatig onderzocht wat, waar en hoe er gebouwd kan worden.

 


De Ruimtelijke Koers in de raad


In september 2020 is het uiteindelijke visiedocument ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Bij dit ‘Concept Ruimtelijke Koers Houten 2040’  zat ook een reactie van het college (gemeentebestuur) op de 400 ingediende zienswijzen.  Enkele maanden later, op 21 januari 2021, heeft de raad besloten een raadplegend referendum te houden over het voorgenomen besluit Ruimtelijke Koers. Om tot een goede beslissing te komen wil de raad eerst de inwoners van Houten om hun mening vragen. Dit gebeurde op verzoek van de initiatiefnemers van het referendum. Dit verzoek voldeed aan alle voorwaarden om tot een referendum te komen.

De vraagstelling


Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad de vraagstelling vastgesteld. Dit gebeurde op advies van de onafhankelijke referendumcommissie van de gemeente Houten. In navolging van dit advies luidt de referendumvraag als volgt: 


Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers Houten 2040?

 

Het referendum wordt gehouden op  17 maart. Dit is tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. U kunt uw stem ook al eerder uitbrengen, op 15 en 16 maart. 

 


Wat gebeurt met uw stem?


De uitkomst van het referendum is een advies van de stemgerechtigde inwoners van Houten aan de gemeenteraad. Uw gemeenteraadsleden zullen de uitkomst van het referendum mee laten wegen in hun besluit. De raad beslist op dinsdag 30 maart 2021 over de Ruimtelijke Koers Houten 2040. 

De referendumcommissie

 

Houten heeft een onafhankelijke referendumcommissie. Deze is ingesteld door de gemeenteraad. De commissie geeft onder andere advies – gevraagd en ongevraagd - aan de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders. Ook behandelt zij klachten over de manier van campagnevoeren of over de neutrale informatievoorziening.

 

De referendumcommissie handelt volgens het Reglement referendumcommissie.

De referendumcommissie heeft tot nu toe diverse klachten in behandeling genomen.
De beantwoording van klachten op het gebied van de neutraliteit van de referendumflyer heeft veelal dezelfde strekking en betreft ongegrond verklaring. Om inzicht daarin te geven heeft de commissie haar visie nu weergegeven in dit document.

Samenstelling en contact


De referendumcommissie bestaat uit deskundigen die geen binding hebben met de gemeentelijke organisatie. In de commissie zitten Charlotte Wagenaar (voorzitter), Marion Veerbeek en Jan van der Valk. Ambtelijk secretaris is Inez Derks. 


U bereikt de commissie via referendumcommissie@houten.nl of door secretaris Inez Derks te bellen, via het algemene nummer van de gemeente: 030 6392611.

 


Taken en adviezen 


De taken van de referendumcommissie staan in de Referendumverordening Houten. De commissie beoordeelt of een referendumverzoek aan de eisen voldoet. Ook adviseert zij de gemeenteraad over de vraagstelling van een referendum. 

De referendumcommissie geeft verder het college advies over aanvragen om subsidie voor het voeren van campagne. Daarnaast kan de commissie gevraagd of ongevraagd advies geven aan de raad of het college over allerlei zaken die met een referendum te maken hebben. Denk hierbij aan de neutrale informatie die de gemeente over een referendum geeft.


De adviezen die de referendumcommissie geeft zijn openbaar. U vindt de tot nu gegeven adviezen hieronder: 

Klachten 


Bij een referendum hoort ook campagne voeren. Iedereen moet de ruimte hebben om dat op zijn of haar manier te doen. Als er klachten zijn over de manier waarop voor- of tegenstanders campagne voeren dan kunt u dat doorgeven aan de referendumcommissie. Heeft u een klacht? Stuur deze dan naar  referendumcommissie@houten.nl.

Subsidie en campagnevoeren

 

Als er een referendum is in Houten en u wilt campagne voeren, dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning krijgen. Bent u een rechtspersoon of wilt u met tenminste drie kiesgerechtigden een voor-, tegen- of neutrale campagne voeren? Dan kunt daarvoor een beroep doen op de Subsidieregeling Referendum Gemeente Houten. 

 


Website subsidie referendum

 

Het aanvragen van subsidie voor het Referendum Ruimtelijke Koers is inmiddels niet meer mogelijk. De webpagina blijft open voor iedereen die bijvoorbeeld een aanvraag heeft ingediend of een subsidiebeschikking heeft ontvangen. U vindt hier relevante informatie over procedures, bezwaar of nadere informatie over de verantwoording of afhandeling van de subsidie.

 


Subsidietoekenningen

 

Voor de campagne voor het referendum Ruimtelijke Koers zijn er gedurende de opengestelde periode van aanvragen, diverse subsidieverzoeken binnengekomen. Deze zijn doorgezonden naar de referendumcommissie voor advies. Het college heeft deze adviezen overgenomen. Een overzicht van de adviezen per individuele aanvraag vindt u bijgaand. Uit privacy overwegingen zijn persoonlijke gegevens in de documenten onzichtbaar gemaakt. 

Documenten & links

Algemene regelingen:

Adviezen Referendumcommissie: