Visiekaart Ruimtelijke Koers Houten 2040
 

Waar gaat het over?

 

De Ruimtelijke Koers is een visiedocument. Het geeft richting aan wat, waar en hoe we in Houten tot 2040 woningen willen bouwen. Het is dus geen concreet en uitgewerkt bouwplan. Het vormt een kader met spelregels en richtlijnen, voor de ruimtelijke ontwikkeling van Houten tot 2040. Op basis hiervan gaan inwoners, ontwikkelaars, eigenaren, de woningcorporatie en de gemeente aan de slag.

 

Hieronder vindt u in grote lijnen informatie over de aanleiding voor en de inhoud van de Ruimtelijke Koers. Ook leest u over het proces van de totstandkoming ervan en treft u een lijst met relevante documenten aan.

 


Uitwerking per gebied

Deze neutrale informatievoorziening gaat dieper in op de Ruimtelijke Koers per gebied. De animatiefilm hieronder is bedoeld om inwoners van de gemeente Houten zo goed mogelijk een indruk te geven van de inhoud van de Ruimtelijke Koers en de regels en randvoorwaarden die de Koers stelt. De animatie is dus geen exacte weergave van de inhoud ervan. 

De Ruimtelijke Koers


Aanleiding


Er is volgens onderzoeksbureau Companen behoefte aan ongeveer 4.800  woningen tot 2040 in Houten. Ook laat het onderzoek zien dat er vooral extra woningen nodig zijn voor ouderen, jongeren en gezinnen met een laag - of middeninkomen. Jongeren zoeken veelal betaalbare starterswoningen, ouderen vinden vooral zorg en voorzieningen in de directe omgeving belangrijk. Veel gezinnen met jonge kinderen willen graag een huis met tuin en een school in de buurt. 

 


Inhoud


In de Ruimtelijke Koers stelt het college de raad voor om minimaal 4.800 woningen bij te bouwen. Er is in grote lijnen uitgewerkt wat, waar en hoe er gebouwd gaat worden. Dan gaat het niet alleen om nieuwbouw van woningen maar ook om het ombouwen van leegstaande kantoor-, winkel- en bedrijfspanden. Naast woningen biedt dit ruimte aan onder andere horeca en op enkele plekken detailhandel, scholen en maatschappelijke voorzieningen. 

 

Deze ontwikkeling vindt hoofdzakelijk plaats in de gebieden Centrum, Molenzoom en de Koppeling. Het gaat hierbij om eengezinswoningen en appartementen in een combinatie van laagbouw en hogere bouw variërend van 2 tot maximaal 14 lagen. In de openbare ruimte in en om Houten komt meer groen. Het natuurgebied Nieuw Wulven wordt bijvoorbeeld vergroot en langs de centrumgracht komen bomen en natuurlijke oevers. 

Inbreng uit de samenleving


De Ruimtelijke Koers is gemaakt met de inbreng van veel inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en experts.  Dit participatieproces is met ongeveer 3000 mensen doorlopen in het afgelopen jaar.


Vervolgens zijn er bijna 400 zienswijzen uit de samenleving ontvangen door de gemeente Houten. Deze zijn door het gemeentebestuur beoordeeld en van een reactie voorzien. Vervolgens zijn ze  in het nieuwe Concept Ruimtelijke Koers Houten 2040 verwerkt. Het college heeft haar antwoord op alle zienswijzen gebundeld. Deze staan in de Reactienota’ (PDF, 2,16 MB).


Na een serie rondetafelgesprekken (RTG’s) heeft de gemeenteraad op 19, 20 en 21 januari drie avonden gedebatteerd over de concept Ruimtelijke Koers 2040.  

 


Het vervolgproces

 

De Ruimtelijke Koers is een ruimtelijke visie. De uitwerking daarvan zal komende jaren stapsgewijs gaan. Naar aanleiding van de visie maakt de gemeente hiervoor locatie- of gebiedsplannen. Om deze plannen te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Of een aanpassing van het bestemmingsplan. Bij een nieuw of aan te passen bestemmingsplan volgt wederom een inspraakproces en  kunnen inwoners zienswijzen indienen en in beroep gaan. De gemeente informeert de inwoners op de gebruikelijke manier als zo’n proces start via de gemeentelijke nieuwspagina in Het Houtens Nieuws (het Groentje).

Documenten

Alle documenten van de Ruimtelijke Koers:
Ruimtelijke Koers  (PDF, 85 MB)
Ruimtelijke Koers met aangegeven wijzigingen  (PDF, 85 MB)

 

Bijlagen Ruimtelijke Koers


Overige documenten: